SSH公開鍵配置ディレクトリ作成ワンライナー

公開鍵を置く

公開鍵置くとき毎度めんどくさいのでメモ。

([ ! -e ~/.ssh ] && mkdir ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh ) ; cat <<EOF >~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa blahblahblah rsa-key-20150608-comment
EOF

.ssh ディレクトリだけできてりゃいい

[ ! -e ~/.ssh ] && mkdir ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh